Электроникийн улсын шалгалтын асуултууд

ИЗОУИС-КМС КТХСүлжээний мэргэжлийн
улсын шалгалтын асуултууд:

Хичээлийн нэр: Электроникийн үндэс

1.    Тогтмол гүйдэл ба хүчдэл
2.    Хувьсах гүйдэл ба хувьсах хүчдэл
3.    Хүчдэл хуваагч
4.    Хэмжих багажууд
–    Мультметр
–    Осциллоскоп
–    Функциональ генератор
5.    Тэжээлийн үүсгүүр
6.    Конденсатар, Шугаман RC хэлхээ
7.    Индукцлэлийн ороомог, Шугаман RL хэлхээ
8.    Трансформатор
9.    Төрөл бүрийн орчин дахь цахилгаан гүйдэл
–    Хий доторхи цахилгаан гүйдэл
–    Шингэн доторхи цахилгаан гүйдэл
–    Вакуум дахь цахилгаан гүйдэл
10.    Хагас дамжуулагч материалууд
–    P-N шилжилт
11.    Хагас дамжуулагч диод
–    Хагас дамжуулагч диодны характристик
–    Хагас дамжуулагч диодын хэрэглээ
12.    Ердийн бус диодууд
–    Шотки диод
–    Тунелийн диод
–    Варактор диод
13.    Фотодиод, Гэрэл цацруулагч диод
14.    Зенер диод
–    Зенер диодны характристик
–    Зенер диодын хэрэглээ
15.    Биполяр транзистор
–    Транзисторын ажлын горимууд
–    Биполяр транзисторын төлвүүд
–    Биполяр транзисторын характристик
16.    Оронгийн транзистор
–    Транзисторын ажлын горимууд
–    Транзисторын төлвүүд
–    Транзисторын характристик
17.    Үйлдлийн өсгөгч, Гэдрэг холбоо
–    Үл эргүүлдэг өсгөгч
–    Эргүүлдэг өсгөгч
18.    Инвертлэгч хэлхээ ба давтагч

19.    Үл эргүүлдэг өсгөгч
20.    Эргүүлдэг өсгөгч
21.    Инвертлэгч хэлхээ ба давтагч
22.    Сумматор, Дифференциал өсгөгч
23.    Интегратор, Дифференциатор
24.    Бааз элементүүд
–    DL бааз элемент
–    RTL бааз элемент
–    DTL бааз элемент
–    TTL бааз элемент
Хичээлийн нэр: Цахилгаан хэлхээний онол 1,2
25.    Цахилгаан хэлхээ, түүнийг бүрдүүлэгч элементүүд
–    Цахилгаан цэнэг, түүнийг тодорхойлох
–    Цахилгаан хөдөлгөгч хүч, түүнийг тодорхойлох
–    Цахилгаан гүйдэл, түүнийг тодорхойлох, гүйдлийн хүчний томъёо
–    Хүчдэл, түүнийг тодорхойлох, хүчдэлийн томъёо
–    Чадал, түүнийг тодорхойлох, чадлын томъёо
26.    Цахилгаан дамжуулал
–    Дамжуулагч
–    Хагас дамжуулагч
–    Тусгаарлагч
27.    Эсэргүүцэл түүнийг тодорхойлох, эсэргүүцэл бүхий хэлхээний анализ
–    Цуваа холбогдсон тохиолдолд
–    Зэрэгцээ холбогдсон тохиолдолд
28.    Конденсатор түүнийг тодорхойлох, конденсатор бүхий хэлхээний анализ
Цуваа холбогдсон тохиолдолд
–    Зэрэгцээ холбогдсон тохиолдолд

29.    Индукцлэлийн ороомог түүнийг тодорхойлох, ороомог бүхий хэлхээний анализ
–    Цуваа холбогдсон тохиолдолд
–    Зэрэгцээ холбогдсон тохиолдолд
30.    Омын хууль, Омын хуулийг хэлхээнд тооцоо хийхэд хэрэглэх
31.    Кирхгофын  хуулиуд
–    Кирхгофын I хууль
–    Кирхгофын II хууль
32.    Хүрээний гүйдэл, Хүрээний гүйдлийн арга
–    Хүрээний гүйдлийн чиглэл
–    Хүрээний гүйдлийн аргаар тэгшитгэл бичин тооцоо хийх
–    Хүрээний гүйдлийн аргаар матриц ашиглан тооцоо хийх
33.    Зангилааны цэг, Зангилааны цэгийн арга
–    Зангилааны цэг
–    Зангилааны цэгийн аргаар хэлхээнд тооцоо хийх
34.    Нийлмэл цахилгаан хэлхээнд тооцоо хийх нэмэх арга
35.    Хагас дамжуулагч диод
–    Хагас дамжуулагч диодны шууд ба урвуу холболт
–    Хагас дамжуулагч диод бүхий хэлхээ
36.    Одон холболтыг гурвалжин холболт руу хувирган тооцоо хийх
37.    Гурвалжин холболтоос одон холболт руу хувирган тооцоо хийх
38.    Хагас дамжуулагч диод бүхий хэлхээнд тооцоо хийх
39.    Биполяр транзистор бүхий хэлхээнд тэгшитгэл бичиж анализ хийх
40.    Үйлдлийн өсгүүрийн шугаман хэлхээ, түүнд тооцоолол хийх
Хичээлийн нэр: Тоон схем техник
41.    Тооллын систем
–    2-т, 8-т, 10-т, 16-тын тоолын системүүд тэдгээрийн хоорондын хамаарал
42.    Логик гэйтүүд тэдгээрийн хэлхээний тэмдэглэгээ, үнэний хүснэгт
–    AND гэйт
–    OR гэйт
–    XOR гэйт
–    NOT гэйт
–    XNOR гэйт
–    NAND гэйт
43.    Булийн адилтгалууд, Булийн чанарууд
44.    Хагас нэмэгч хэлхээ ба бүтэн нэмэгч хэлхээ
45.    Хасагч хэлхээ
46.    Карно карт түүнийг зохион байгуулах, 5 ба 6 хувьсагчтай карно карт
47.    Грэй код
48.    7-н сегментийн декодер
–    Үнэний хүснэгт
–    карно карт, тэгшитгэл
–    логик “1”-ээр бүлэглэх
–    логик “0”-ээр бүлэглэх
–    декодерийн хэлхээ
49.    Шугаман декодер, энкодер, Мөрийн хайлттай матрицан энкодер
50.    Сэлгэн залгагч мультплексер, Димультплексер
51.    RS латч
–    Логик NAND гэйтээр хийсэн RS латч
52.    D латч, D  флип флоп ашгилсан хэлхээнүүд
53.    Т флип флоп, Т  флип флоп ашгилсан хэлхээнүүд
54.    JK флип флоп, Эзэн боол флип флопууд
55.    Асинхрон тоолуур, Синхрон тоолуур
56.    Доошоо ба дээшээ тоолдог тоолдог тоолуур
57.    JK флип флопоор хийсэн синхрон тоолуур
58.    Шифт регистор \ шилжилтийн регистр\
–    Парлель регистр
–    Сериаль регистр
–    Парлель сереаль регистр
59.    Төлвийн диаграм
60.    Хосолмол метал исэл хагас дамжуулагч
61.    Диод Транзистор логик
62.    Транзистор транзситор логик
63.    Логик микро схем
64.    Интеграл микро схем
65.     Моорийн хууль
66.    Симос логик
67.    Шотки транзистор
68.    SN 74 S04 үгүйсгэгч түүний дотоод зохион байгуулалт
69.    SN 7400 nand гэйтийн дотоод бүтэц
70.    SN 7400  микросхемийн дотоод бүтэц
71.    SN 7408 and  гэйтийн дотоод бүтэц
72.    SN 7408 микросхемийн дотоод бүтэц
73.    SN 7432 OR гэйтийн дотоод зохион байгуулалт болон микросхемийн дотоод бүтэц
74.    Гурван төлөвт логик
75.    Тоон анологи хувиргалт
–    Гурван битийн DAC
–    Гурван битийн R2\R DAC
76.    Анологи тоон хувиргалт
–    Флеш буюу \гялс\ хувиргалт
–    Тоон шатат анологи тоон хувиргагч
–    Мөрдөгч анологи тоон хувиргагч
77.    Интегралчлагч АТХ
–    Ойролцоолон дөхөгч АТХ
–    DAC 08  тоон анологи хувиргагч
–    DAC 08 анологи тоон хувиргагч
–    ADC 080 X  анологи тоон хувиргагч

Хичээлийн нэр: Микропроцессорын техник

78.    Микрокомпьютер түүний хэрэглээ
79.    Микрокомпьютерийн бүтэц
80.    Микрокомпьютер програм хангамж
81.    Микропроцессорын бүтэц
82.    Intel 4004, Intel 4040  процессорын бүтэц, ажиллагаа
83.    Intel 4004, Intel 4040  процессорын бүтэц, ажиллагаа
84.    Intel 8008, Intel 8080  процессорын бүтэц, ажиллагаа
85.    Intel 8086  процессорын бүтэц, ажиллагаа
86.    Intel CPU (1997-2012)
87.    AMD CPU
88.    Zilog 80 CPU

Хичээлийн нэр: Микроконтроллерийн систем

89.    Микроконтроллерийн хэрэглээ, Микроконтроллерийн програм хангамж
90.    Микроконтроллерийн програмчлал
91.     Микроконтроллерийн ассемблерийн хэл дээрх програмын бүтэц
92.    АТ89С2051 микроконтроллерийн ерөнхий бүтэц
93.    ACC регистр, DPTR регистр
94.    TH1 регистр, TL1 регистр
95.    TCON регистр, B регистр
96.    P1 порт, P3 порт
97.    IP регистр, SCON регистр
98.    PSW регистр, SBUF регистр
99.    IE регистр, PCON регистр
100.    SP регистр,
101.     THO, TLO регистр
102.    TMOD регистр
103.    AT89C51 микроконтроллерийн програмын санах ой
104.    Интераптууд /Тасалдалт/
105.    Гадаад төхөөрөмжөөс мэдээлэл хүлээж авах
106.    MOV порт
107.    Таймрын горим сонгох регистр
108.    Интеррапт, Интеррапт зөвшөөрөх регистр
109.    AT89C51 микроконтроллерийн програмын санах ой
110.    Микроконтроллерийг компьютертэй холбох хэрэглээний програм
111.    Микроконтроллерийн сериал портын интерфэс
112.    Микроконтроллерийн паралель портын интерфэс
113.    АТ89С51 ерөнхий микроконтреллерын бүтэц
–    АТ89С51 микроконтроллерын дотоод бүтэц
–    АТ89С51 микроконтролллерын гарrалгууд
114.    АТ89С51 микроконтроллерын санах ойн зохион байгуулалт
115.    АТ89С51 микроконтроллерын программын болон өгегдлийн санах ой
–    Программын санах ой
–    Өгөгдлийн санах ой
116.    АТ89С51-ийн хаяглалтын горимууд
–    Шууд хаяглалт
–    Дам хаяглалт
–    Регистерт командууд
–    Регистер онцолсон командууд
–    Шууд тогтмол
–    Индекслэсэн хаяглалт
117.    АТ89С51-ийн командууд
–    Арифметик команд
–    Логик командууд
–    Өгөгдөл дамжуулах командууд
–    Гадаад өгөгдлийн санах ойн хувьд өгөгдөл дамжулах командууд
118.    Микроконтроллерын машин цикл, Тасалдлын бүтэц
–    Тасалдлын зөвшөөрөл
–    Тасалдлын давуу эрх
–    Программын аргаар тасалдлын гурав дахь давуу эрхийн түвшинг үүсгэх    Тасалдал хэрхэн идэвхиждэг вэ?
119.    Параллель портын бүтэц, ажиллагаа
–    Портод бичих
–    Порт руу ачаалах болон интерфейслэх
120.    Таймер/тоолуур
–    Горим 0
–    Горим 1
–    Горим 2
–    Горим 3
121.    Цуваа (сериал) интерфейс
–    Горим 0
–    Горим 1
–    Горим 2
–    Горим 3

ИЗОУИС-КМС КТХСүлжээний мэргэжлийн

 уëñûí øàëãàëòûí àñóóëòóóä:

 

Хичээлийн нэр: Ýëåêòðîíèêèéí ¿íäýñ

 

1.    Тогтмол гүйдэл ба хүчдэл

2.    Хувьсах гүйдэл ба хувьсах хүчдэл

3.    Хүчдэл хуваагч

4.    Хэмжих багажууд

           Мультметр

           Осциллоскоп

           Функциональ генератор

5.    Тэжээлийн үүсгүүр

6.    Конденсатар, Шугаман RC хэлхээ

7.    Индукцлэлийн ороомог, Шугаман RL хэлхээ

8.    Трансформатор

9.    Төрөл бүрийн орчин дахь цахилгаан гүйдэл

           Хий доторхи цахилгаан гүйдэл

           Шингэн доторхи цахилгаан гүйдэл

           Вакуум дахь цахилгаан гүйдэл

10.  Хагас дамжуулагч материалууд

           P-N шилжилт

11.  Хагас дамжуулагч диод

           Хагас дамжуулагч диодны характристик

           Хагас дамжуулагч диодын хэрэглээ

12.  Ердийн бус диодууд

           Шотки диод

           Тунелийн диод

           Варактор диод

13.  Фотодиод, Гэрэл цацруулагч диод

14.  Зенер диод

           Çåíåð диодны характристик

           Çåíåð диодын хэрэглээ

15.  Биполяр транзистор

           Транзисторын ажлын горимууд

           Биполяр транзисторын төлвүүд

           Биполяр транзисторын характристик

16.  Оронгийн транзистор

           Транзисторын ажлын горимууд

           Òранзисторын төлвүүд

           Òранзисторын характристик

17.  Үйлдлèéí ºñãºã÷, Ãýäðýã õîëáîî

           Үл эргүүлдэг өсгөгч

           Эргүүлдэг өсгөгч

18.  Инвертлэгч хэлхээ ба давтагч

 

19.  Үл эргүүлдэг өсгөгч

20.  Эргүүлдэг өсгөгч

21.  Инвертлэгч хэлхээ ба давтагч

22.  Сумматор, Дифференциал өсгөгч

23.  Интегратор, Дифференциатор

24.  Бааз элементүүд

           DL бааз элемент

           RTL бааз элемент

           DTL бааз элемент

           TTL бааз элемент

Хичээлийн нэр: Öàõèëãààí õýëõýýíèé îíîë 1,2

25.  Цахилгаан хэлхээ, түүнийг бүрдүүлэгч элементүүд

           Öàõèëãààí öýíýã, ò¿¿íèéã òîäîðõîéëîõ

           Цахилгаан хөдөлгөгч хүч, түүнийг тодорхойлох

           Öàõèëãààí ã¿éäýë, ò¿¿íèéã òîäîðõîéëîõ, гүйдлийн хүчний томъёо

           Õ¿÷äýë, ò¿¿íèéã òîäîðõîéëîõ, õ¿÷äýëèéí томъёо

           ×àäàë, ò¿¿íèéã òîäîðõîéëîõ, ÷àäëûí òîìú¸î

26.  Öàõèëãààí äàìæóóëàë

           Äàìæóóëàã÷

           Õàãàñ äàìæóóëàã÷

           Òóñãààðëàã÷

27.  Ýсэргүүцэл ò¿¿íèéã òîäîðõîéëîõ, ýñýðã¿¿öýë бүхий хэлхээний анализ

           Öóâàà õîëáîãäñîí òîõèîëäîëä

           Çýðýãöýý õîëáîãäñîí òîõèîëäîëä

28.  Конденсатор ò¿¿íèéã òîäîðõîéëîõ, êîíäåíñàòîð бүхий хэлхээний анализ

Öóâàà õîëáîãäñîí òîõèîëäîëä

           Çýðýãöýý õîëáîãäñîí òîõèîëäîëä

 

29.  Индукцлэлийн ороомог ò¿¿íèéã òîäîðõîéëîõ, îðîîìîã бүхий хэлхээний анализ

           Öóâàà õîëáîãäñîí òîõèîëäîëä

           Çýðýãöýý õîëáîãäñîí òîõèîëäîëä

30.  Омын хууль, Омын хуулийг хэлхээнд тооцоо хийхэд хэрэглэх

31.  Кирхгофын  хуулèóä

           Кирхгофын I хууль

           Кирхгофын II хууль

32.  Хүрээний гүйдэл, Хүрээний гүйдлийн арга

           Хүрээний гүйдлийн чиглэл

           Хүрээний гүйдлийн аргаар тэгшитгэл бичин тооцоо хийх

           Хүрээний гүйдлийн аргаар матриц ашиглан тооцоо хийх

33.  Зангилааны цэг, Зангилааны цэгийн арга

           Çàíãèëààíû öýã

           Зангилааны цэгийн аргаар хэлхээнд тооцоо хийх

34.  Нийлмэл цахилгаан хэлхээнд тооцоо хийх нэмэх арга

35.  Хагас дамжуулагч диод

           Хагас дамжуулагч диодны шууд ба урвуу холболт

           Хагас дамжуулагч диод бүхий хэлхээ

36.  Одон холболтыг гурвалжин холболт руу хувирган тооцоо хийх

37.  Гурвалжин холболтоос одон холболт руу хувирган тооцоо хийх

38.  Хагас дамжуулагч диод бүхий хэлхээнд тооцоо хийх

39.  Биполяр транзистор бүхий хэлхээнд тэгшитгэл бичиж анализ хийх

40.  Үйлдлийн өсгүүрийн шугаман хэлхээ, ò¿¿íä òîîöîîëîë õèéõ

Хичээлийн нэр: Òîîí ñõåì òåõíèê

41.  Òîîëëûí ñèñòåì

           2-т, 8-т, 10-т, 16-тын тоолын систем¿¿ä òýäãýýðèéí хоорондын хамаарал

42.  Логик ãýéò¿¿ä òýäãýýðèéí õýëõýýíèé òýìäýãëýãýý, ¿íýíèé õ¿ñíýãò

           AND гэйт

           OR гэйт

           XOR гэйт

           NOT гэйт

           XNOR гэйт

           NAND гэйт

43.  Булийн адилтгалууд, Булийн чанарууд

44.  Хагас нэмэгч хэлхээ áà áүтэн нэмэгч хэлхээ

45.  Хасагч хэлхээ

46.  Карно карт ò¿¿íèéã çîõèîí áàéãóóëàõ, 5 ба 6 хувьсагчтай карно карт

47.  Грэй код

48.  7-н сегментийн декодер

           ¯нэний хүснэгт

           карно карт, тэгшитгэл

           логик “1”-ээр бүлэглэõ

           логик “0”-ээр бүлэглэõ

           декодерийн хэлхээ

49.  Шугаман декодеð, энкодер, Мөрийн хайлттай матрицан энкодер

50.  Сэлгэн залгагч мультплексер, Димультплексер

51.  RS латч

           Логик NAND гэйтээр хийсэн RS латч

52.  D латч, D  флип флоп ашгилсан хэлхээнүүд

53.  Т флип флоп, Т флип флоп ашгилсан хэлхээнүүд

54.  JK флип флоп, Эзэн боол флип флопууд

55.  Асинхрон тоолуур, Синхрон тоолуур

56.  Доошоо ба дээшээ тоолдог тоолдог тоолуур

57.  JK флип флопоор хийсэн синхрон тоолуур

58.  Шифт регистор \ шилжилтийн регистр\

          Парлель регистр

          Сериаль регистр

          Парлель сереаль регистр

59.  Төлвийн диаграм

60.  Хосолмол метал исэл хагас дамжуулагч

61.  Диод Транзистор логик

62.  Транзистор транзситор логик

63.  Логик микро схем

64.  Интеграл микро схем

65.   Моорийн хууль

66.  Симос логик

67.  Шотки транзистор

68.  SN 74 S04 үгүйсгэгч түүний дотоод зохион байгуулалт

69.  SN 7400 nand гэйтийн дотоод бүтэц

70.  SN 7400  микросхемийн дотоод бүтэц

71.  SN 7408 and  гэйтийн дотоод бүтэц

72.  SN 7408 микросхемийн дотоод бүтэц

73.  SN 7432 OR гэйтийн дотоод зохион байгуулалт болон микросхемийн дотоод бүтэц

74.  Гурван төлөвт логик

75.  Тоон анологи хувиргалт

          Гурван битийн DAC

          Гурван битийн R2\R DAC

76.  Анологи тоон хувиргалт

          Флеш буюу \гялс\ хувиргалт

          Тоон шатат анологи тоон хувиргагч

          Мөрдөгч анологи тоон хувиргагч

77.  Интегралчлагч АТХ

          Ойролцоолон дөхөгч АТХ

          DAC 08  тоон анологи хувиргагч

          DAC 08 анологи тоон хувиргагч

          ADC 080 X  анологи тоон хувиргагч

 

Хичээлийн нэр: Микропроцессорын техник

 

78.  Микрокомпьютер түүний хэрэглээ

79.  Микрокомпьютерийн бүтэц

80.  Микрокомпьютер програм хангамж

81.  Микропроцессорын бүтэц

82.  Intel 4004, Intel 4040  процессорын бүтэц, ажиллагаа

83.  Intel 4004, Intel 4040  процессорын бүтэц, ажиллагаа

84.  Intel 8008, Intel 8080  процессорын бүтэц, ажиллагаа

85.  Intel 8086  процессорын бүтэц, ажиллагаа

86.  Intel CPU (1997-2012)

87.  AMD CPU

88.  Zilog 80 CPU

 

Хичээлийн нэр: Микроконтроллерийн систем

 

89.  Микроконтроллерийн хэрэглээ, Микроконтроллерийн програм хангамж

90.  Микроконтроллерийн програмчлал

91.   Микроконтроллерийн ассемблерийн хэл дээрх програмын бүтэц

92.  АТ89С2051 микроконтроллерийн ерөнхий бүтэц

93.  ACC регистр, DPTR регистр

94.  TH1 регистр, TL1 регистр

95.  TCON регистр, B регистр

96.  P1 порт, P3 порт

97.  IP регистр, SCON регистр

98.  PSW регистр, SBUF регистр

99.  IE регистр, PCON регистр

100.SP регистр,

101. THO, TLO регистр

102.TMOD регистр

103.AT89C51 микроконтроллерийн програмын санах ой

104.Интераптууд /Тасалдалт/

105.Гадаад төхөөрөмжөөс мэдээлэл хүлээж авах

106.MOV порт

107.Таймрын горим сонгох регистр

108.Интеррапт, Интеррапт зөвшөөрөх регистр

109.AT89C51 микроконтроллерийн програмын санах ой

110.Микроконтроллерийг компьютертэй холбох хэрэглээний програм

111.Микроконтроллерийн сериал портын интерфэс

112.Микроконтроллерийн паралель портын интерфэс

113.           АТ89С51 ерөнхий микроконтреллерын бүтэц

                    АТ89С51 микроконтроллерын дотоод бүтэц

                    АТ89С51 микроконтролллерын гарrалгууд

114.           АТ89С51 микроконтроллерын санах ойн зохион байгуулалт

115.           АТ89С51 микроконтроллерын программын болонөгегдлийн санах ой

          Программын санах ой

          Өгөгдлийн санах ой

116.           АТ89С51-ийн хаяглалтын горимууд

                   Шууд хаяглалт

                   Дам хаяглалт

         Регистерт командууд

                   Регистер онцолсон командууд

                   Шууд тогтмол

                   Индекслэсэн хаяглалт

117.АТ89С51-ийн командууд

                    Арифметик команд

          Логик командууд

                    Өгөгдөл дамжуулах командууд

          Гадаад өгөгдлийн санах ойн хувьд өгөгдөл дамжулах командууд

118.Микроконтроллерын машин цикл, Тасалдлын бүтэц

                    Тасалдлын зөвшөөрөл

                    Тасалдлын давуу эрх

          Программын аргаар тасалдлын гурав дахь давууэрхийн түвшинг үүсгэх      Тасалдал хэрхэн идэвхиждэг вэ?        

119.   Параллель портын бүтэц, ажиллагаа

                    Портод бичих

                    Порт руу ачаалах болон интерфейслэх

120.Таймер/тоолуур

                    Горим 0

                    Горим 1

                    Горим 2

                    Горим 3

121.Цуваа (сериал) интерфейс

                    Горим 0

          Горим 1

          Горим 2

Горим 3

Normal
0

false
false
false

EN-US
X-NONE
X-NONE

/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:”Table Normal”;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-priority:99;
mso-style-qformat:yes;
mso-style-parent:””;
mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt;
mso-para-margin-top:0in;
mso-para-margin-right:0in;
mso-para-margin-bottom:10.0pt;
mso-para-margin-left:0in;
line-height:115%;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:11.0pt;
font-family:”Arial”,”sans-serif”;}

Advertisements

“Цахилгаан хэлхээний онол-2” хичээлийн улирлын шалгалтын асуултууд

“Цахилгаан хэлхээний онол-2” хичээлийн улирлын  шалгалтын асуултууд
2012-2013 оны хичээлийн жил I улирал
(2-р курс)
1.    Конденсатор
2.    Цуваа холбогдсон конденсатор бүхий хэлхээний анализ
3.    Зэрэгцээ холбогдсон конденсатор бүхий хэлхээний анализ
4.    Индукцлэлийн ороомог
5.    Цуваа холбогдсон ороомог бүхий хэлхээний анализ
6.    Зэрэгцээ холбогдсон ороомог бүхий хэлхээний анализ
7.    Цахилгаан гүйдлийн ангилал, тэдгээрийн ялгаатай талууд
8.    Цахилгаан хөдөлгөгч хүч, түүнийг тодорхойлох
9.    Хүчдэл, түүнийг тодорхойлох
10.    Омын хууль
11.    Омын хуулийг хэлхээнд тооцоо хийхэд хэрэглэх
12.    Энерги хадгалагдах хууль, түүний хэрэглээ
13.    Чадал, түүнийг олох томъёоны хувилбарууд
14.    Цуваа холболт, түүний гүйдэл, хүчдэл
15.    Зэрэгцээ холболт, түүний гүйдэл, хүчдэл
16.    Цуваа болон зэрэгцээ холболтын ерөнхий эсэргүүцлийг олох
17.    Зангилаа, салаа, хүрээний тодорхойлолт
18.    Кирхгофын I хууль
19.    Кирхгофын II хууль
20.    Хүрээний гүйдэл
21.    Хүрээний гүйдлийн чиглэл
22.    Хүрээний гүйдлийн арга
23.    Хүрээний гүйдлийн аргаар тэгшитгэл бичин тооцоо хийх
24.    Хүрээний гүйдлийн аргаар матриц ашиглан тооцоо хийх
25.    Зангилааны цэг
26.    Зангилааны цэгийн арга
27.    Зангилааны цэгийн аргаар хэлхээнд тооцоо хийх
28.    Хагас дамжуулагч диод
29.    Хагас дамжуулагч диодны шууд ба урвуу холболт
30.    Хагас дамжуулагч диодны характристик
31.    Хагас дамжуулагч диодыг загварчлах
32.    Хагас дамжуулагч диод бүхий хэлхээ
33.    Идиал диод
34.    Хагас дамжуулагч диод бүхий хэлхээнд тооцоо хийх
35.    Нийлмэл цахилгаан хэлхээнд тооцоо хийх нэмэх арга
36.    Нийлмэл цахилгаан хэлхээнд тооцоо хийх аргуудын харьцуулалт, тэдгээрийг сонгох нь
37.    Үйлдлийн өсгүүрийн шугаман хэлхээ
38.    Үл эргүүлдэг өсгөгч
39.    Эргүүлдэг өсгөгч
40.    Инвертлэгч хэлхээ ба давтагч
41.    Үйлдлийн өсгүүрийн шугаман бус хэлхээ
42.    Гүйдэл тогтворжуулагч
43.    Хагас шулуутгагч
44.    Энерги хадгалагдах хууль
45.    Чадлын баланс
46.    Эмиттерийн давтагч
47.     Оролтын болон ачааны эсэргүүцлийн нөлөө
48.    Оролтын coupling конденсатор
49.    Гаралтын coupling конденсатор
50.    Транзисторын каскад
Ашиглах материал:
1.    N.O.Sadiku “Fundamentals of electric circuits” 2009 year
2.    Б.Бат-Отгон “Электроникийн үндэс” УБ, 2009 он
3.    Цахилгаан хэлхээний онол хичээлийн лекц 1-8

Normal
0

false
false
false

EN-US
X-NONE
X-NONE

“Цахилгаан хэлхээний оноë-2” хичээлийн улирлын  шалгалтын асуултууд

2012-2013 îíû õè÷ýýëèéí æèë I óëèðàë

(2-ð êóðñ)

1.    Конденсатор

2.    Цуваа холбогдсон конденсатор бүхий хэлхээний анализ

3.    Зэрэгцээ холбогдсон конденсатор бүхий хэлхээний анализ

4.    Индукцлэлийн ороомог

5.    Цуваа холбогдсон ороомог бүхий хэлхээний анализ

6.    Зэрэгцээ холбогдсон ороомог бүхий хэлхээний анализ

7.    Цахилгаан гүйдлийн ангилал, тэдгээрийн ялгаатай талууд

8.    Цахилгаан хөдөлгөгч хүч, түүнийг тодорхойлох

9.    Хүчдэл, түүнийг тодорхойлох

10.  Омын хууль

11.  Омын хуулийг хэлхээнд тооцоо хийхэд хэрэглэх

12.  Энерги хадгалагдах хууль, түүний хэрэглээ

13.  Чадал, түүнийг олох томъёоны хувилбарууд

14.  Цуваа холболт, түүний гүйдэл, хүчдэл

15.  Зэрэгцээ холболт, түүний гүйдэл, хүчдэл

16.  Цуваа болон зэрэгцээ холболтын ерөнхий эсэргүүцлийг олох

17.  Зангилаа, салаа, хүрээний тодорхойлолт

18.  Кирхгофын I хууль

19.  Кирхгофын II хууль

20.  Хүрээний гүйдэл

21.  Хүрээний гүйдлийн чиглэл

22.  Хүрээний гүйдлийн арга

 1. Хүрээний гүйдлийн аргаар тэгшитгэл бичин тооцоо хийх
 2. Хүрээний гүйдлийн аргаар матриц ашиглан тооцоо хийх
 3. Зангилааны цэг
 4. Зангилааны цэгийн арга

27.  Зангилааны цэгийн аргаар хэлхээнд тооцоо хийх

28.  Хагас дамжуулагч диод

29.  Хагас дамжуулагч диодны шууд ба урвуу холболт

30.  Хагас дамжуулагч диодны характристик

31.  Хагас дамжуулагч диодыг загварчлах

32.  Хагас дамжуулагч диод бүхий хэлхээ

33.  Идиал диод

34.  Хагас дамжуулагч диод бүхий хэлхээнд тооцоо хийх

 1. Нийлмэл цахилгаан хэлхээнд тооцоо хийх нэмэх арга
 2. Нийлмэл цахилгаан хэлхээнд тооцоо хийх аргуудын харьцуулалт, тэдгээрийг сонгох нь
 3. Үйлдлийн өсгүүрийн шугаман хэлхээ
 4. Үл эргүүлдэг өсгөгч
 5. Эргүүлдэг өсгөгч
 6. Инвертлэгч хэлхээ ба давтагч
 7. Үйлдлийн өсгүүрийн шугаман бус хэлхээ
 8. Гүйдэл тогтворжуулагч
 9. Хагас шулуутгагч
 10. Энерги хадгалагдах хууль
 11. Чадлын баланс
 12. Эмиттерийн давтагч
 13.  Оролтын болон ачааны эсэргүүцлийн нөлөө
 14. Оролтын coupling конденсатор
 15. Гаралтын coupling конденсатор
 16. Транзисторын каскад

Àøèãëàõ ìàòåðèàë:

1.    N.O.Sadiku “Fundamentals of electric circuits” 2009 year

2.    Á.Áàò-Îòãîí “Ýëåêòðîíèêèéí ¿íäýñ” УБ, 2009 он

Цахилгаан хэлхээний онол хичээлийн ëåêö 1-8

/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:”Table Normal”;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-priority:99;
mso-style-qformat:yes;
mso-style-parent:””;
mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt;
mso-para-margin-top:0in;
mso-para-margin-right:0in;
mso-para-margin-bottom:10.0pt;
mso-para-margin-left:0in;
line-height:115%;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:11.0pt;
font-family:”Calibri”,”sans-serif”;
mso-ascii-font-family:Calibri;
mso-ascii-theme-font:minor-latin;
mso-hansi-font-family:Calibri;
mso-hansi-theme-font:minor-latin;
mso-bidi-font-family:”Times New Roman”;
mso-bidi-theme-font:minor-bidi;}

“Тоон схем техник” хичээлийн улирлын шалгалтын асуултууд

“Тоон схем техник” хичээлийн улирлын шалгалтын асуултууд
2011-2012 оны хичээлийн жилийн I улирал
1.    Хоёртын тооллын систем
2.    2-т, 8-т, 10-т, 16-тын тоолын системийн хоорондын хамаарал
3.    Түлхүүрийн логикууд
4.    Логик AND үйлдэл үнэний хүснэгт
5.    Логик OR үйлдэл үнэний хүснэгт
6.    Логик XOR үйлдэл үнэний хүснэгт
7.    Логик NOT үйлдэл үнэний хүснэгт
8.    Логик XNOR үйлдэл үнэний хүснэгт
9.    Логик NAND үйлдэл үнэний хүснэгт
10.     Үнэний хүснэгт
11.    Логик AND гэйт
12.    Логик OR гэйт
13.    Логик XOR гэйт
14.    Логик NOT гэйт
15.    Логик XNOR гэйт
16.    Логик NAND гэйт
17.    Булийн адилтгалууд
18.    Булийн чанарууд
19.    Логик үйлдлийн үндсэн чанарууд
20.    Хагас нэмэгч хэлхээ
21.    Бүтэн нэмэгч хэлхээ
22.    Хасагч хэлхээ
23.    Карно карт
24.    18. Грэй код
25.    5 ба 6 хувьсагчтай карно карт
26.    7-н сегментийн декодерийн үнэний хүснэгт
27.    7-н сегментийн декодерийн карно карт, тэгшитгэл
28.    7-н сегментийн декодерийн хэлхээ
29.    7-н сегментийн декодерийн карно картыг логик “1”-ээр бүлэглэсэн тэгшитгэлүүд
30.    Шугаман декодер
31.    Шугаман энкодер
32.    Мөрийн хайлттай матрицан энкодер
33.    Сэлгэн залгагч мультплексер
34.    Димультплексер
35.    RS латч
36.    Логик NAND гэйтээр хийсэн RS латч
37.    D латч
38.    Импулсийн фронтоор зөвшөөрөгддөг латчууд
39.    Т флип флоп
40.    JK флип флоп
41.    Эзэн боол флип флопууд
42.    Фронт мэдрэгч хэлхээний зөвшөөрөгч дохио буюу CLOCK
43.    Асинхрон тоолуур
44.    Синхрон тоолуур
45.    Доошоо ба дээшээ тоолдог тоолдог тоолуур
46.    JK филип флопоор хийсэн синхрон тоолуур
47.    Доошоо бууруулан тоолдог тоолуур
48.    Доорх илэрхийллүүдийн хэлхээг зур
•    F=xy’+x’y’z+xyz’
•    F=w’x’+w’xy+wx’z+wxyz
•    F=[(xy)’+(xyz)’]
49.    Бүртгүүр /регистор /
50.    Шифт регистор шилжилтийн регистор
51.    Парлель регистор
52.    Сериаль регистор
53.    Парлель сереаль регистор
54.    Дараалалын хэлхээнүүд
55.    Мультплексер
56.    Архемитик логик нэгж
57.    Төлвийн диаграм
58.    Төлвийн диаграм зохион байгуулах дүрмүүд
59.    Төлөвийн диаграмаас хэлхээг зохион байгуулах дүрмүүд
60.    Төлвийн машин
61.    Мэйлийн төлвийн машин
62.     Муурийн төлвийн машин
63.    D  флип флоп ашгилсан хэлхээнүүд
64.    T  флип флоп ашгилсан хэлхээнүүд
65.    Jk флип флоп ашгилсан хэлхээнүүд
66.    Rs флип флоп ашгилсан хэлхээнүүд
67.    Эзэн боол флип флоп
68.    Хосолмол метал эсэл хагас дамжуулагч
69.    Диод Транзистор логик
70.    Транзистор транзситор логик
71.    Логик микро схем
72.    Булийн адилтгалыг ашиглан илэрхийллийг хялбарчлах
73.    Булийн чанарыг ашиглан илэрхийллийг хялбарчлах
74.    Де Морганы теоремыг ашиглан илэрхийллийг хялбарчлах
75.    Тоон аналог хувиргалт
76.    Аналог тоон хувиргалт
77.    ADC convertor
78.    DAC convertor
79.    Замын гарцын гэрлэн дохионы хэлхээг зохион байгуулах
80.    Машины дохиоллын системийн хэлхээг зохион байгуулах

Ашиглах материал:

1.    Enoch O Hwang “Digital Electronics”  2009 year
2.    Б.Бат-Отгон “Электроникийн үндэс” УБ, 2009 он
3.    Тоон схемо техник хичээлийн лекц 1-16

 

“Микропроцессорын техник” хичээлийн улирлын шалгалтын асуултууд

“Микропроцессорын техник” хичээлийн улирлын шалгалтын асуултууд
2012-2013 оны хичээлийн жилийн I улирал
(3-р курс)
1.    Микрокомпьютер түүний хэрэглээ
2.    Микрокомпьютерийн бүтэц
3.    Микрокомпьютер програм хангамж
4.    Микроконтроллер
5.    Микроконтроллерийн хэрэглээ
6.    Микроконтроллерийн програм хангамж
7.    Микроконтроллерийн програмчлал
8.    Ассемблер гэж юу вэ?
9.    Микроконтроллерийн ассемблерийн хэл дээрх програмын бүтэц
10.Микроконтроллерийн эх хавтан
11.Машин код
12.Мнемоник код
13.Машин цикл
14.АТ89С2051 микроконтроллерийн бүтэц
15.АТ89С2051 микроконтроллерийн тусгай регисрүүд
16.ACC регистр
17.DPTR регистр
18.TH1 регистр
19.TL1 регистр
20.TCON регистр
21.B регистр
22.P1 порт
23.P3 порт
24.IP регистр
25.SCON регистр
26.PSW регистр
27.SBUF регистр
28.IE регистр
29.PCON регистр
30.SP регистр
31.THO,
TLO регистр
32.TMOD регистр
33.Микроконтроллерийн шуурхай санах ой
34.Микроконтроллерийн програмын санах ой
35.Мэдээллийн цуваа портын түвшин хувиргагч
36.Сериал порт
37.Паралель порт
38.AT89C51 микроконтроллерийн бүтэц
39.AT89C51 микроконтроллерийн програмын санах ой
40.AT89C51 микроконтроллер гадаад төхөөрөмжөөс мэдээлэл хүлээж авах
41.Интераптууд /Тасалдалт/
42.Ljmp аддресс
43.Ajmp аддресс
44.Гадаад төхөөрөмжөөс мэдээлэл хүлээж авах
45.MOV порт
46.Jb порт
47.Таймр
48.Тоолуур
49.Таймрын горим сонгох регистр
50.HEX тоо
51.Интеррапт
52.Интеррапт зөвшөөрөх регистр
53.AT89C51 микроконтроллерийн програмын санах ой
54.Микроконтроллерийг компьтертэй холбох
55.Вектор хаягууд
56.Ascii cod
57.7 segment
58.Компьютерийн  COM1 порт
59.Компьютерийн  COM2 порт
60.DTE төхөөрөмж
61.DCE төхөөрөмж
62.Serial порт
63.Паралель порт
64.RS232 логик
65.TTL логик
66.Микроконтроллерийг компьютертэй холбох хэрэглээний програм
67.Микроконтроллерийн сериал портын интерфэс
68. Serial порт
69. Паралел порт
70. RS232 логик
71. TTL логик
72.  Микроконтроллерийг компьютертэй холбох хэрэглээний програм
73.  Микроконтроллерийн сериал портын интерфэс
74.  Микроконтроллерийн паралель портын интерфэс
75.  RXD өгөгдөл
76.  TXD өгөгдөл
77..Сериал портоор мэдээлэл оруулах,гаргах
78.  Паралель портоор мэдээлэл оруулах гаргах
79. Электрон цагны хэлхээ
80.  Микроконтроллерийн эх хавтан
81.  Микроконтроллерийн програматор
Ашиглах материал
1. “Микропроцессорын техник” хичээлийн лекц 1-16
2. “Микрокпроцессор болон микроконтроллёр” гарын авлага МУИС, 2009

 

“Цахилгаан хэлхээний онол” хичээлийн улирлын шалгалтын асуултууд

2012-2013 оны хичээлийн жил I улирал
(2-р курс)
1.    Цахилгаан хэлхээ, түүнийг бүрдүүлэгч элементүүд
2.    Цахилгаан схем, жишээ
3.    Цахилгаан гүйдэл, гүйдлийн хүчний томъёо
4.    Дамжуулагч, тусгаарлагчийн ялгаатай шинж чанарууд
5.    Дамжуулагчийн электрон болон ионы хөдөлгөөнийн чиглэл
6.    Цуваа холбогдсон эсэргүүцэл бүхий хэлхээний анализ
7.    Зэрэгцээ холбогдсон эсэргүүцэл бүхий хэлхээний анализ
8.    Конденсатор
9.    Цуваа холбогдсон конденсатор бүхий хэлхээний анализ
10.    Зэрэгцээ холбогдсон конденсатор бүхий хэлхээний анализ
11.    Индукцлэлийн ороомог
12.    Цуваа холбогдсон ороомог бүхий хэлхээний анализ
13.    Зэрэгцээ холбогдсон ороомог бүхий хэлхээний анализ
14.    Цахилгаан гүйдлийн ангилал, тэдгээрийн ялгаатай талууд
15.    Цахилгаан хөдөлгөгч хүч, түүнийг тодорхойлох
16.    Хүчдэл, түүнийг тодорхойлох
17.    Омын хууль
18.    Омын хуулийг хэлхээнд тооцоо хийхэд хэрэглэх
19.    Энерги хадгалагдах хууль, түүний хэрэглээ
20.    Чадал, түүнийг олох томъёоны хувилбарууд
21.    Цуваа холболт, түүний гүйдэл, хүчдэл
22.    Зэрэгцээ холболт, түүний гүйдэл, хүчдэл
23.    Цуваа болон зэрэгцээ холболтын ерөнхий эсэргүүцлийг олох
24.    Зангилаа, салаа, хүрээний тодорхойлолт
25.    Кирхгофын I хууль
26.    Кирхгофын II хууль
27.     Хүрээний гүйдэл
28.     Хүрээний гүйдлийн чиглэл
29.     Хүрээний гүйдлийн арга
30.    Хүрээний гүйдлийн аргаар тэгшитгэл бичин тооцоо хийх
31.    Хүрээний гүйдлийн аргаар матриц ашиглан тооцоо хийх
32.    Зангилааны цэг
33.    Зангилааны цэгийн арга
34.    Зангилааны цэгийн аргаар хэлхээнд тооцоо хийх
35.    Хагас дамжуулагч диод
36.    Хагас дамжуулагч диодны шууд ба урвуу холболт
37.    Хагас дамжуулагч диодны характристик
38.    Хагас дамжуулагч диодыг загварчлах
39.    Хагас дамжуулагч диод бүхий хэлхээ
40.    Идиал диод
41.    Хагас дамжуулагч диод бүхий хэлхээнд тооцоо хийх
42.    Нийлмэл цахилгаан хэлхээнд тооцоо хийх нэмэх арга
43.    Нийлмэл цахилгаан хэлхээнд тооцоо хийх аргуудын харьцуулалт, тэдгээрийг сонгох нь
44.    Үйлдлийн өсгүүрийн шугаман хэлхээ
45.    Үл эргүүлдэг өсгөгч
46.    Эргүүлдэг өсгөгч
47.    Инвертлэгч хэлхээ ба давтагч
48.    Үйлдлийн өсгүүрийн шугаман бус хэлхээ
49.    Гүйдэл тогтворжуулагч
50.    Хагас шулуутгагч
51.    Энерги хадгалагдах хууль
52.    Чадлын баланс
53.    Эмиттерийн давтагч
54.     Оролтын болон ачааны эсэргүүцлийн нөлөө
55.    Оролтын coupling конденсатор
56.    Гаралтын coupling конденсатор
57.    Транзисторын каскад
58.    Гурвалжин холболтын онцлог
59.    Одон холболтын онцлог
60.    Одон холболтыг гурвалжин холболт руу хувирган тооцоо хийх
61.    Гурвалжин холболтоос одон холболт руу хувирган тооцоо хийх
Ашиглах материал:
1.    N.O.Sadiku “Fundamentals of electric circuits” 2009 year
2.    Б.Бат-Отгон “Электроникийн үндэс” УБ, 2009 он
3.    Цахилгаан хэлхээний онол хичээлийн лекц 1-8

Электроникийн үндэс хичээлийн улирлын шалгалтын асуултууд

1.Электроникийн үүсэл хөгжил
2. Тогтмол гүйдэл ба хүчдэл
3.   Цуваа ба зэрэгцээ холболттой хүчдэл үүсгүүрүүд
4.  Кирхкофийн хууль
5.   Эсэргүүцэл
6.   Омын хууль
7.   Чадал
8.  Цуваа ба зэрэгцээ холболттой эсэргүүцлүүд
9.   Хүчдэл хуваагч
10.  Хувьсах гүйдэл ба хувьсах хүчдэл
11.  Цахилгаан дохио
12.  Цахилгаан хэлхээ ба электрон хэлхээ
13.  Хэмжих багажууд
14.  Мультметр
15.  Осциллоскоп
16.  Функциональ генератор
17.  Тэжээлийн үүсгүүр
18.  Шугаман хэлхээ
19.  Конденсатар
20.  Цуваа ба зэрэгцээ холболттой конденсаторууд
21. Шугаман RC хэлхээ
22.  Индукцлэлийн ороомог
23.  Цуваа ба зэрэгцээ холболттой ороомгууд
24.  Шугаман RL хэлхээ
25.  Трансформатор
26.  Төрөл бүрийн орчин дахь цахилгаан гүйдэл, Хий доторхи цахилгаан гүйдэл
27.  Шингэн доторхи цахилгаан гүйдэл
28.  Вакуум дахь цахилгаан гүйдэл
29.  Хагас дамжуулагч материалууд
30.  P-N шилжилт
31.  Хагас дамжуулагч диод
32.  Хагас дамжуулагч диодны характристик
33.  Хагас дамжуулагч диодын хэрэглээ
34.  Ердийн бус диодууд, Зенер диод
35.  Шотки диод
36.  Тунелийн диод
37.  Варактор диод
38.  Фотодиод
39.  Гэрэл цацруулагч диод
40.  Биполяр транзистор
41.Транзисторын ажлын горимууд
42.    Биполяр транзисторын төлвүүд
43.    Биполяр транзисторын характристик
44.    Эмиттер бааз коллектороор гүйх гүйдэл
45.    Эмиттер бааз коллектор дээрх хүчдэл
46.    Оронгийн транзистор
47.    Оронгийн транзистор бүхий тогтмол гүйдлийн эквивалент хэлхээ
48.    Оронгийн транзистор бүхий хувьсах гүйдлийн эквивалент хэлхээ
49.  MOSFET транзистор

50. MOSFET транзисторын гүйдэл хүчдэлийн тодорхойлолт
51. Транзисторт өсгөгч
52. Тогтмол гүйдлийн эквивалент хэлхээ
53.  Хувьсах гүйдлийн эквивалент хэлхээ
54.  Оролтын ба ачааны эсэргүүцлийн нөлөө
55. Эмиттерийн багтаамжийн нөлөө
56.  Эмиттерийн диодны эсэргүүцэл
57.  Бета өсгөлтийн коэффицент
58.  Ажлын шулуун
59.    Оронгийн транзистор
60.    МИХБОТ /MOSFET/ транзистор
61.    Коллектороор гүйх гүйдэл
62.    Эммитерээр гүйх гүйдэл
63.    Гүйдлийн толь
64.    Эммитерийн давтагч
65.    Баазаар гүйх гүйдэл
66.    Үйлдлийн өсгүүрийн шугаман хэлхээ
67.    Үл эргүүлдэг өсгөгч
68.    Эргүүлдэг өсгөгч
69.    Гэдрэг холбоо
70.    Инвертлэгч хэлхээ ба давтагч
71.    Үйлдлийн өсгүүрийн шугаман бус хэлхээ
72.    Үйлдлийн өсгүүрийг загварчлах
73.    Интегралчлагч өсгөгч
74.    Дифференциалчлагч өсгөгч
75.    Логирифмчлагч өсгөгч
76.    Антилогирфмчлагч өсгөгч
77.    Нийлбэрлэгч хэлхээ
78.    Дохионы үүсгүүр
79.    Кварц резонатор бүхий дохионы үүсгүүр
80.    Транзисторт мультвибиратор

Ашиглах материал:
1.    Б.Бат-Отгон “Электроникийн үндэс”
2.    Ю.Цэдэнсүрэн “Хагас дамжуулагчийн электроник”

3. Хабловски “Электроникийн асуулт хариултууд”
3.    Электроникийн үндэс лекц 1-16