ИЗОУИС-МТС КТХСүлжээний мэргэжлийн улсын шалгалтын асуултууд

ИЗОУИС-МТС КТХСүлжээний мэргэжлийн
улсын шалгалтын асуултууд:

Хичээлийн нэр: Электроникийн үндэс

1.    Тогтмол гүйдэл ба хүчдэл, Хувьсах гүйдэл ба хувьсах хүчдэл
2.    Хүчдэл хуваагч
3.    Хэмжих багажууд
–    Мультметр
–    Осциллоскоп
–    Функциональ генератор
4.    Тэжээлийн үүсгүүр
5.    Конденсатар, Шугаман RC хэлхээ
6.    Индукцлэлийн ороомог, Шугаман RL хэлхээ
7.    Трансформатор
8.    Төрөл бүрийн орчин дахь цахилгаан гүйдэл
–    Хий доторхи цахилгаан гүйдэл
–    Шингэн доторхи цахилгаан гүйдэл
–    Вакуум дахь цахилгаан гүйдэл
9.    Хагас дамжуулагч материалууд
–    P-N шилжилт
10.    Хагас дамжуулагч диод
–    Хагас дамжуулагч диодны характристик
–    Хагас дамжуулагч диодын хэрэглээ
11.    Ердийн бус диодууд
–    Шотки диод
–    Тунелийн диод
–    Варактор диод
12.    Фотодиод, Гэрэл цацруулагч диод
13.    Зенер диод
–    Зенер диодны характристик
–    Зенер диодын хэрэглээ
14.    Биполяр транзистор
–    Транзисторын ажлын горимууд
–    Биполяр транзисторын төлвүүд
–    Биполяр транзисторын характристик
15.    Оронгийн транзистор
–    Транзисторын ажлын горимууд
–    Транзисторын төлвүүд
–    Транзисторын характристик
16.    Үйлдлийн өсгөгч, Гэдрэг холбоо
–    Үл эргүүлдэг өсгөгч
–    Эргүүлдэг өсгөгч
17.    Инвертлэгч хэлхээ ба давтагч

18.    Үл эргүүлдэг өсгөгч
19.    Эргүүлдэг өсгөгч
20.    Инвертлэгч хэлхээ ба давтагч
21.    Сумматор, Дифференциал өсгөгч
22.    Интегратор, Дифференциатор
23.    Бааз элементүүд
–    DL бааз элемент
–    RTL бааз элемент
–    DTL бааз элемент
–    TTL бааз элемент
Хичээлийн нэр: Цахилгаан хэлхээний онол 1,2
24.    Цахилгаан хэлхээ, түүнийг бүрдүүлэгч элементүүд
–    Цахилгаан цэнэг, түүнийг тодорхойлох
–    Цахилгаан хөдөлгөгч хүч, түүнийг тодорхойлох
–    Цахилгаан гүйдэл, түүнийг тодорхойлох, гүйдлийн хүчний томъёо
–    Хүчдэл, түүнийг тодорхойлох, хүчдэлийн томъёо
–    Чадал, түүнийг тодорхойлох, чадлын томъёо
25.    Цахилгаан дамжуулал
–    Дамжуулагч
–    Хагас дамжуулагч
–    Тусгаарлагч
26.    Эсэргүүцэл түүнийг тодорхойлох, эсэргүүцэл бүхий хэлхээний анализ
–    Цуваа холбогдсон тохиолдолд
–    Зэрэгцээ холбогдсон тохиолдолд
27.    Конденсатор түүнийг тодорхойлох, конденсатор бүхий хэлхээний анализ
Цуваа холбогдсон тохиолдолд
–    Зэрэгцээ холбогдсон тохиолдолд

28.    Индукцлэлийн ороомог түүнийг тодорхойлох, ороомог бүхий хэлхээний анализ
–    Цуваа холбогдсон тохиолдолд
–    Зэрэгцээ холбогдсон тохиолдолд
29.    Омын хууль, Омын хуулийг хэлхээнд тооцоо хийхэд хэрэглэх
30.    Кирхгофын  хуулиуд
–    Кирхгофын I хууль
–    Кирхгофын II хууль
31.    Хүрээний гүйдэл, Хүрээний гүйдлийн арга
–    Хүрээний гүйдлийн чиглэл
–    Хүрээний гүйдлийн аргаар тэгшитгэл бичин тооцоо хийх
–    Хүрээний гүйдлийн аргаар матриц ашиглан тооцоо хийх
32.    Зангилааны цэг, Зангилааны цэгийн арга
–    Зангилааны цэг
–    Зангилааны цэгийн аргаар хэлхээнд тооцоо хийх
33.    Нийлмэл цахилгаан хэлхээнд тооцоо хийх нэмэх арга
34.    Хагас дамжуулагч диод
–    Хагас дамжуулагч диодны шууд ба урвуу холболт
–    Хагас дамжуулагч диод бүхий хэлхээ
35.    Одон холболтыг гурвалжин холболт руу хувирган тооцоо хийх
36.    Гурвалжин холболтоос одон холболт руу хувирган тооцоо хийх
37.    Хагас дамжуулагч диод бүхий хэлхээнд тооцоо хийх
38.    Биполяр транзистор бүхий хэлхээнд тэгшитгэл бичиж анализ хийх
39.    Үйлдлийн өсгүүрийн шугаман хэлхээ, түүнд тооцоолол хийх
Хичээлийн нэр: Тоон схем техник
40.    Тооллын систем
–    2-т, 8-т, 10-т, 16-тын тоолын системүүд тэдгээрийн хоорондын хамаарал
41.    Логик гэйтүүд тэдгээрийн хэлхээний тэмдэглэгээ, үнэний хүснэгт
–    AND гэйт
–    OR гэйт
–    XOR гэйт
–    NOT гэйт
–    XNOR гэйт
–    NAND гэйт
42.    Булийн адилтгалууд, Булийн чанарууд
43.    Хагас нэмэгч хэлхээ ба бүтэн нэмэгч хэлхээ
44.    Хасагч хэлхээ
45.    Карно карт түүнийг зохион байгуулах, 5 ба 6 хувьсагчтай карно карт
46.    Грэй код
47.    7-н сегментийн декодер
–    Үнэний хүснэгт
–    карно карт, тэгшитгэл
–    логик “1”-ээр бүлэглэх
–    логик “0”-ээр бүлэглэх
–    декодерийн хэлхээ
48.    Шугаман декодер, энкодер, Мөрийн хайлттай матрицан энкодер
49.    Сэлгэн залгагч мультплексер, Димультплексер
50.    RS латч
–    Логик NAND гэйтээр хийсэн RS латч
51.    D латч, D  флип флоп ашгилсан хэлхээнүүд
52.    Т флип флоп, Т  флип флоп ашгилсан хэлхээнүүд
53.    JK флип флоп, Эзэн боол флип флопууд
54.    Асинхрон тоолуур, Синхрон тоолуур
55.    Доошоо ба дээшээ тоолдог тоолдог тоолуур
56.    JK флип флопоор хийсэн синхрон тоолуур
57.    Шифт регистор \ шилжилтийн регистр\
–    Парлель регистр
–    Сериаль регистр
–    Парлель сереаль регистр
58.    Төлвийн диаграм
59.    Хосолмол метал эсэл хагас дамжуулагч
60.    Диод Транзистор логик
61.    Транзистор транзситор логик
62.    Логик микро схем
63.    Интеграл микро схем
64.     Моорийн хууль
65.    Симос логик
66.    Шотки транзистор
67.    SN 74 S04 үгүйсгэгч түүний дотоод зохион байгуулалт
68.    SN 7400 nand гэйтийн дотоод бүтэц
69.    SN 7400  микросхемийн дотоод бүтэц
70.    SN 7408 and  гэйтийн дотоод бүтэц
71.    SN 7408 микросхемийн дотоод бүтэц
72.    SN 7432 OR гэйтийн дотоод зохион байгуулалт болон микросхемийн дотоод бүтэц
73.    Гурван төлөвт логик
74.    Тоон анологи хувиргалт
–    Гурван битийн DAC
–    Гурван битийн R2\R DAC
75.    Анологи тоон хувиргалт
–    Флеш буюу \гялс\ хувиргалт
–    Тоон шатат анологи тоон хувиргагч
–    Мөрдөгч анологи тоон хувиргагч
76.    Интегралчлагч АТХ
–    Ойролцоолон дөхөгч АТХ
–    DAC 08  тоон анологи хувиргагч
–    DAC 08 анологи тоон хувиргагч
–    ADC 080 X  анологи тоон хувиргагч

Хичээлийн нэр: Микропроцессорын техник

77.    Микрокомпьютер түүний хэрэглээ
78.    Микрокомпьютерийн бүтэц
79.    Микрокомпьютер програм хангамж
80.    Микропроцессорын бүтэц
81.    Intel 4004, Intel 4040  процессорын бүтэц, ажиллагаа
82.    Intel 4004, Intel 4040  процессорын бүтэц, ажиллагаа
83.    Intel 8008, Intel 8080  процессорын бүтэц, ажиллагаа
84.    Intel 8086  процессорын бүтэц, ажиллагаа
85.    Intel CPU (1997-2012)
86.    AMD CPU
87.    Zilog 80 CPU

Хичээлийн нэр: Микроконтроллерийн систем

88.    Микроконтроллерийн хэрэглээ, Микроконтроллерийн програм хангамж
89.    Микроконтроллерийн програмчлал
90.     Микроконтроллерийн ассемблерийн хэл дээрх програмын бүтэц
91.    АТ89С2051 микроконтроллерийн ерөнхий бүтэц
92.    ACC регистр, DPTR регистр
93.    TH1 регистр, TL1 регистр
94.    TCON регистр, B регистр
95.    P1 порт, P3 порт
96.    IP регистр, SCON регистр
97.    PSW регистр, SBUF регистр
98.    IE регистр, PCON регистр
99.    SP регистр,
100.     THO, TLO регистр
101.    TMOD регистр
102.    AT89C51 микроконтроллерийн програмын санах ой
103.    Интераптууд /Тасалдалт/
104.    Гадаад төхөөрөмжөөс мэдээлэл хүлээж авах
105.    MOV порт
106.    Таймрын горим сонгох регистр
107.    Интеррапт, Интеррапт зөвшөөрөх регистр
108.    AT89C51 микроконтроллерийн програмын санах ой
109.    Микроконтроллерийг компьютертэй холбох хэрэглээний програм
110.    Микроконтроллерийн сериал портын интерфэс
111.    Микроконтроллерийн паралель портын интерфэс
112.    АТ89С51 ерөнхий микроконтреллерын бүтэц
–    АТ89С51 микроконтроллерын дотоод бүтэц
–    АТ89С51 микроконтролллерын гарrалгууд
113.    АТ89С51 микроконтроллерын санах ойн зохион байгуулалт
114.    АТ89С51 микроконтроллерын программын болон өгегдлийн санах ой
–    Программын санах ой
–    Өгөгдлийн санах ой
115.    АТ89С51-ийн хаяглалтын горимууд
–    Шууд хаяглалт
–    Дам хаяглалт
–    Регистерт командууд
–    Регистер онцолсон командууд
–    Шууд тогтмол
–    Индекслэсэн хаяглалт
116.    АТ89С51-ийн командууд
–    Арифметик команд
–    Логик командууд
–    Өгөгдөл дамжуулах командууд
–    Гадаад өгөгдлийн санах ойн хувьд өгөгдөл дамжулах командууд
117.    Микроконтроллерын машин цикл, Тасалдлын бүтэц
–    Тасалдлын зөвшөөрөл
–    Тасалдлын давуу эрх
–    Программын аргаар тасалдлын гурав дахь давуу эрхийн түвшинг үүсгэх    Тасалдал хэрхэн идэвхиждэг вэ?
118.    Параллель портын бүтэц, ажиллагаа
–    Портод бичих
–    Порт руу ачаалах болон интерфейслэх
119.    Таймер/тоолуур
–    Горим 0
–    Горим 1
–    Горим 2
–    Горим 3
120.    Цуваа (сериал) интерфейс
–    Горим 0
–    Горим 1
–    Горим 2
–    Горим 3

Боловсруулсан …………………………. /МТС-ийн багш П.Бямбатөгс/

Advertisements

One thought on “ИЗОУИС-МТС КТХСүлжээний мэргэжлийн улсын шалгалтын асуултууд

Хариу Үлдээх

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Та WordPress.com гэсэн бүртгэлээрээ сэтгэгдэл бичиж байна. Гарах / Өөрчлөх )

Twitter picture

Та Twitter гэсэн бүртгэлээрээ сэтгэгдэл бичиж байна. Гарах / Өөрчлөх )

Facebook photo

Та Facebook гэсэн бүртгэлээрээ сэтгэгдэл бичиж байна. Гарах / Өөрчлөх )

Google+ photo

Та Google+ гэсэн бүртгэлээрээ сэтгэгдэл бичиж байна. Гарах / Өөрчлөх )

Connecting to %s